Actueel
Samen voor Someren
17-03-2019

Samen voor Someren vraagt u een bijdrage te leveren aan het boek ‘Samen voor Someren’. Dit idee is gelanceerd op het platform www.samenvoorsomeren.nl en door de werkgroep omarmd. Met dit boek wil de werkgroep een ode brengen aan de gewone Somerenaar. Iedereen kan meeschrijven aan dit boek via de website www.samenvoorsomeren.nl of speciale schrijfsessies.

Iedere dag dragen veel mensen een steentje bij aan Someren. Dit kan op vele manieren. Wat voor velen normaal lijkt is voor een ander heel bijzonder en inspirerend. We willen deze verhalen vastleggen en tijdens het verzamelen gesprekken op gang brengen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het boek over zichzelf of over een ander. Het is dus een unieke kans om je buurman, voetbaltrainer of zangmaatje in het zonnetje te zetten door iets over hem of haar op te schrijven. Het is de bedoeling dat de ingezonden verhalen een bijzonder kijkje gaan geven in de Somerense gemeenschap. Zie voor meer informatie het artikel in ’t Contact.

Heeft u ook een verhaal? Zend het in via de website www.samenvoorsomeren.nl

Op 29 maart is er van 18.30 tot 19.30 uur een preview van een persoonlijk verhaal in de bibliotheek. Iedereen is welkom.

Volg Samen voor Someren op Facebook voor meer info en nieuws.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Vacatures
11-03-2019
Stichting Belangengroep Lierop is op zoek naar een secretaris voor haar dagelijks bestuur en naar een voorzitter voor de beheersgroep voor gemeenschapshuis De Vurherd. Beide functies betreffen een vrijwilligersfunctie.
 
Secretaris  Belangengroep
De Belangengroep kent een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle leden van het DB hebben een gelijke stem bij besluitvorming. De secretaris is het geheugen van de stichting en draagt zorg voor de secretariële processen. De tijdbesteding voor deze functie is naar eigen inzicht. Formeel houdt de secretaris zich aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de stichting zijn gemaakt. De functie secretaris Belangengroep Lierop is net als de overige bestuursfuncties, een onbezoldigde functie. Meer weten? Klik hier voor het volledige profiel.

 

Voorzitter beheersgroep De Vurherd
 De Vurherd is een gemeenschapshuis dat dienst doet als thuishaven voor verenigingen, dorps-activiteiten, verenigingsactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten en als vergaderlocatie. De Vurherd is voornamelijk gericht op Lieropse activiteiten, maar biedt ook mogelijkheden aan niet Lierop gebonden activiteiten. Om dit alles in goede banen te leiden is een beperkt team van parttimers in loondienst waaronder de beheerder, ondersteund door een poule van vrijwilligers. Naast ruimtes voor vergaderingen, repetities, voorstellingen, bijeenkomsten en educatie is er ook een foyer waar gebruikers en bezoekers koffie kunnen drinken of van een drankje genieten. Naast de Vurherd valt ook de recreatiezaal en bijbehorende ruimten van het tegenovergelegen Henricushof onder De Vurherd.

De Vurherd wordt voor het gebouw en de exploitatie beheerd door Beheersgroep en valt als werkgroep onder verantwoordelijkheid van Stichting Belangengroep Lierop. De Beheersgroep bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, beheerder De Vurherd, technisch specialist, contactpersoon Henricushof en technisch ondersteuner beheerder. De functies zijn onbezoldigd. Mee weten? Klik hier voor het volledige profiel.

Lijkt één van de functies je wat of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@belangengroeplierop.nl of neem contact op met één van de bestuursleden. Hun gegevens vind je onder de kop organisatie/dagelijks bestuur

 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (1)
Buisleidingtracé Laarbeek Echt- Susteren in De Monitor
08-03-2019

Actiegroep Buizen Brandevoort heeft contact gehad met het TV-programma De Monitor over het chemische buizentracé dat ook langs Someren Heide en Lierop loopt.

De Monitor is het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Zij onderzoeken maatschappelijke kwesties met behulp van de kennis, ervaringen en input van het publiek.  Na gesprekken met Buizen Brandevoort heeft De Monitor besloten om het indicatieve buisleidingentracé landelijke aandacht te geven. Dat kan de actiegroep op dit moment goed gebruiken. Zeker nu de landelijke politiek zich hierover buigt.

 

Hoe kunt u helpen?

In eerste instantie worden er twee interviews geplaatst op de website van De Monitor. Afhankelijk van de aandacht die het onderwerp krijgt op de website wordt overgegaan tot een TV-uitzending over dit onderwerp. Hoe meer aandacht en persoonlijke invalshoeken, hoe groter dus de kans dat het Tv programma er komt. Buizen Brandevoort roept daarom iedereen op via de website van De Monitor te reageren. Dit kan via:  https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/provincie-gemeenten-en-bewoners-bezorgd-om-ondergrondse-gifbuizen

Wil je je steentje bijdragen? Bekijk het interview en reageer!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
 
08-03-2019
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Brief gemeenten over chemiebuizen naar minister Ollogren
25-12-2018

Op vrijdag 14 december is  er een brief verstuurd naar minister Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de structuurvisie buisleidingen. Deze brief is door de Brabantse gemeenten aan het tracé, de provincie Noord-Brabant en de Limburgse gemeente Nederweert ondertekend.


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Zonneparken in Lierop
20-10-2018

In de Belangengroepvergadering van 6 september 2018 is gesproken over zonnepaneelparken in Someren en dus ook in Lierop. Wethouder Schoolmeesters informeerde de vergadering over de plannen binnen de gemeente Someren met betrekking tot  het 100% energie-neutraal zijn in 2050 ( in 2030 49%). Op dit moment zijn vooral zonnepanelen in weilanden actueel. Voor het perceel in eigendom van  woningbouwvereniging Bergopwaarts op Lungendonk is een vergunning verleend voor 4 hectare zonnepanelen. Omdat het gaat om tijdelijke vergunningen (25 jaar) is er geen bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente overweegt gronden in de omgeving van de lus van de Rochadeweg van de gemeente Helmond te kopen om zonnepanelen te plaatsen. Het gaat hier om 13 hectare die direct grenzen aan het perceel van Bergopwaarts. De wethouder noemt dit lucratief en het lijkt hier dan ook om vooral geldelijk gewin te gaan.

In oktober zijn de eerste voorstellen naar aanleiding van een evaluatie van eerder beleid voor het zonnepaneelbeleid besproken tijdens de commissievergadering.  De voorzitter van de Belangengroep, Annette Wilde  heeft tijdens de behandeling van het agendapunt ingesproken met als boodschap zoals die door de aanwezigen van de vergadering geuit is:

De vergadering is negatief over het plaatsen van zonnepanelen op goede landbouwgrond. Zonnepanelen maken landbouwgrond (bedoeld om ons voedsel op te produceren!) onbruikbaar, ook na het verlopen van de vergunningsperiode. Zeker als de panelen plat i.p.v. schuin geplaatst worden. Streef zoveel mogelijk naar dubbelgebruik, bijv. waterberging en zonnepanelen op eenzelfde plaats.Gemeente ben terughoudend in de uitgifte van vergunningen. Zonnepanelen liggen er 10 tot 25 jaar. Ontwikkelingen gaan door en wellicht komen er minder (agrarische)grondopslokkende methodes.

We pleiten voor een evenredige verdeling van de paneelvelden op het Somerense grondgebied. Geen grote concentraties in één gebied. Geen panelen in natuurgebieden. Windturbines op de Strabrechtse heide zijn helemaal notdone.

De vergadering heeft weinig geloof in de mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing. 

Gemeente ben terughoudend in de uitgifte van vergunningen. Zonnepanelen liggen er 10 tot 25 jaar. Ontwikkelingen gaan door en wellicht komen er minder (agrarische) grondopslokkende methodes.
 

Klik hier voor de volledige tekst van de inspraak.

De commissie is niet ingegaan op de inspraak. Annette Wilde heeft wel nog nadrukkelijk gevraagd om een reactie op de aankoopplannen voor de 13 hectare grond voor zonnepanelen. De commissieleden leken hier niet vanaf te weten.

Donderdag 25 oktober komt het onderwerp opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering bij agendapunt 7; Evaluatie beleid zonneparken en windmolens. De vergadering begint om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Someren.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Brieven naar het ministerie en de gemeente Someren over de buisleidingen.
02-10-2018

Belangengroep Lierop heeft zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties als de gemeente Someren  middels brieven verzocht om dossierinzage betreffende de buisleidingen.

Om de zaak goed te kunnen volgen is het belangrijk er eerst een goed beeld van te krijgen. Van de gemeente Someren willen we o.a. weten of burgers en entiteiten zoals de Belangengroep ook een zienswijze naar voren kunnen brengen of dat dit is voorbehouden aan de lokale overheid, en wanneer we dan een zienswijze in kunnen dienen.

 
 
Zie hier het antwoord van de gemeente op onze brief. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwe informatie over buisleidingen
27-09-2018

De Belangengroep ontving van wethouder Swinkels informatie over de structuurvisie buisleidingen. Informatie buisleidingen 

Samen met Someren Heide, waar de buizen ook komen te liggen en de gemeente Someren gaan we bekijken of er een gemeentebrede informatieavond kan komen. Daarnaast zullen we als Belangengroep bij het ministerie relevante stukken opvragen zodat we op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen.
 
Ook bij de gemeente Someren  hebben we in het kader van de wet openbaar bestuur (wob) gevraagd naar relevante documenten en het college een aantal vragen gesteld. 
Zie hier het antwoord.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Buizen met gevaarlijke stoffen ook door Lierop
10-09-2018

In het Eindhovens Dagblad lazen we het volgende: De bodem wordt verstoord, natuur moet wijken en burgers krijgen te maken met forse planschades en grotere veiligheidsrisico’s. Er kleven allerlei nadelen aan de komst van ondergrondse pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen langs Mierlo en de Helmondse wijken Brandevoort en Stiphout. Toch lijken buizen voor stoffen als het brandbare en giftige ethyleenoxide daar te gaan komen.

Hiermee krijgt een ‘oude’ kwestie na bijna zes jaar een vervolg. In 2012 werd duidelijk dat het bestaande landelijke buizennetwerk voor het transport van olieproducten en chemicaliën uitgebreid zou gaan worden. Dat is in principe een zaak van het bedrijfsleven. Maar de rijksoverheid reserveerde alvast stroken grond tot 70 meter breed, want het gaat volgens haar om een kwestie van nationaal belang. De stroken mogen niet bebouwd worden en moeten vrij blijven van bomen en struiken.

Een voorname ondergrondse route is die tussen de chemische industrie in Midden-Limburg (Chemelot) en de Rotterdamse haven. Aanvankelijk was het idee om nieuwe leidingen te laten lopen via Tegelen (bij Venlo), boven Deurne, Helmond en Beek en Donk langs richting Mariahout en zo verder naar het westen. Maar het bedrijfsleven drong aan op een tracé dat vanaf Echt langs Maasbracht, Nederweert, Someren-Heide en Mierlo, dóór Brandevoort (Brandevoortsedreef) en langs Stiphout loopt en aansluit op een tracé door Laarbeek. Elke pijplijn wordt dan ruim 20 kilometer korter en miljoenen euro’s goedkoper.

Havens

Het vervoer van gevaarlijke stoffen via buizen in de grond wordt gezien als een veiliger alternatief voor vervoer via het spoor of de weg. Door West-Brabant lopen al dergelijke leidingen, die de havens van Rotterdam en Antwerpen met elkaar verbinden. Deze pijplijnen liggen echter in een afgeschermde tunnel (leidingstraat). In totaal ligt in Nederland al 18.000 kilometer aan buizen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ook in Zuidoost-Brabant zijn al buizen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Zo wordt in documenten van de provincie in het dossier N69 (Eindhoven-Valkenswaard/Belgische grens) gemeld dat rekening moet worden gehouden met een K1-leiding (brandbare vloeistoffen).

Na onderzoek van een bezoeker van de Belangengroepvergadering blijkt nu dat de buizen ook door Lierop lopen wat de nodige onrust veroorzaakt. De Belangengroep zal hierover vragen stellen aan het college van Someren en de vinger aan de pols houden.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
De gemeente geeft antwoord!
01-09-2018

Op 12 maart stuurde De Belangengroep een brief aan het college van de gemeente Someren over - kort samengevat - de verkeersintensiteit, de getroffen verkeersmaatregelen en daaruit voortvloeiende overlast en andere negatieve invloeden op een goed woon- en leefklimaat. Na 4 maanden wachten is nu het antwoord van het college binnen. Antwoord op brief over verkeershinder

Een korte toelichting bij de brief. 

Ten aanzien van de geluidsaspecten bij het plateau bij de Heesvenstraat start de gemeente, zoals al te verwachten, met de stelling dat er geen geluidsnormen zijn zodat zij het ook niet zinvol achten om te meten. Het feit dat de wetgever geen normering heeft opgenomen is ingegeven door de veronderstelling dat in een 30 km/u-zone het verkeer dusdanig langzaam een verkeersplateau oprijdt en weer verlaat dat het daarmee gepaard gaande geluid binnen het acceptabele voor een woonomgeving moet worden geacht. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Immers, het ontbreken van normen maakt niet dat er onevenredige overlast kan zijn en dat die middels objectieve metingen in beeld kan worden gebracht en bovendien zou die hypothese alleen opgaan wanneer er ook daadwerkelijk 30 km/u wordt gereden. Het behoeft geen toelichting dat de praktijk behoorlijk weerbarstiger is.

Na deze primaire 'koude' reactie gaat het college gelukkig wel mee in het verzoek om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn die tegemoet komen aan zowel het verkeerstechnisch belang (ontmoedigen en remmen van verkeer) maar tegelijkertijd overlast van aanwonenden zoveel mogelijk wegnemen. Hiertoe zal een extern bureau een opdracht worden verstrekt.

Om budgettaire redenen zal een dergelijk onderzoek (waarschijnlijk) eerst in 2019 plaatsvinden. Het is op voorhand niet duidelijk wanneer in 2019, hoe lang het onderzoek duurt, wanneer er resultaten zijn te verwachten en - belangrijker nog - wanneer eventuele resultaten/adviezen die daaruit voortkomen en die zouden moeten leiden tot fysieke aanpassingen ten uitvoer wordt gebracht. Gezien het feit dat voor dat laatste (mocht het rapport leiden tot een advies fysieke maatregelen te treffen en het college volgt dat advies op) waarschijnlijk weer extra budget gevraagd moet worden bij de gemeenteraad waarna plannen uitgewerkt kunnen worden (zienswijzen/inspraakprocedure??). We houden er daarom rekening mee dat eventuele fysieke maatregelen op zijn vroegst in 2020 te verwachten zijn.

Vanzelfsprekend zullen wij dit onderwerp in portefeuille houden en zullen begin 2019 bij de gemeente informeren naar de voortgang.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Belangengroep:

Stichting Belangengroep Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@belangengroeplierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Belangengroep Lierop 2016 • Website laten maken