Actueel
Landelijke zwerfvuildag ook in Lierop
11-03-2018

 Zaterdag 24 maart aanstaande is het weer de landelijke zwerfvuildag. Nadat vorig jaar een aantal enthousiaste inwoners van Lierop heeft meegedaan en er sprake was een geslaagde actie (alleen al langs de invalswegen zijn 24 grote zakken afval opgehaald), is dit jaar de Zwerfvuildag breder opgepakt op initiatief van Gerard Claassen. De Belangengroep Lierop faciliteert en de gemeente Someren ondersteunt de Zwerfvuildag en levert o.a. de veiligheid hesjes, knijpers en plastic zakken aan. Ook basisschool ’t Rendal heeft aandacht besteed aan de Zwerfvuildag. Woensdag 7 maart jongstleden is er op de Basisschool een gastles verzorgt door ONSBURO dat door de gemeente is ingehuurd om het zwerfvuil onder de aandacht te brengen van onze schooljeugd. Dit was een geslaagde morgen, de kinderen waren enthousiast.

We nodigen iedereen uit die mee wil helpen om Lierop weer zwerfvuil vrij te krijgen. We verzamelen 24 maart om 9.30 uur bij de Vurherd en ca. 11.45 sluiten we de morgen af met een kop koffie/thee en wat lekkers.

Graag willen we weten op hoeveel vrijwilligers we kunnen rekenen i.v.m. de catering. Dus graag even aanmelden voor donderdag 22 maart bij  Gerard Claassen: gerardenmarieke@outlook.com of per telefoon 0622892965.

 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (2)
Resultaat verkeerstellingen Lierop
07-09-2017
Afgelopen voorjaar zijn er verkeerstellingen gehouden in de kom van Lierop en een aantal  aangrenzende wegen. Hiermee houdt de gemeente zich aan zijn woord om de resultaten van de ingrijpende verkeersmaatregelen van 2013 jaarlijks te monitoren. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Deze worden vanavond tijdens de Belangengroepvergadering toegelicht door wethouder van de Moosdijk. Om 20.00 uur in de Vurherd.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Huren en bouwen in Lierop
30-08-2017

De werkgroep Wonen van `Dorpscoöperatie Lierop Leeft’, WoCom, Mooiland en de gemeente Someren nodigen u uit voor een bijeenkomst met als onderwerp ‘Huren en bouwen in Lierop’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 september vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd, Offermanstraat 10 in Lierop.

Aanleidingen

In 2016 heeft de werkgroep Wonen de woningbehoefte in Lierop geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er behoefte was aan huurwoningen. De verschillende partijen zijn met deze uitkomst aan de slag gegaan en informeren u graag over het vervolg. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen in het plan Uitbreiding Lierop.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente u over haar woonbeleid en presenteert woCom de 5 huurwoningen die zij wil bouwen aan het Gildeplein. WoCom en Mooiland geven verder informatie over de wijze van inschrijven en over de landelijke criteria waaraan zij dienen te toetsen. Ook geeft de werkgroep Wonen van de Dorpscoöperatie haar visie op dit onderwerp. Na de pauze informeren we u over de stand van zaken in het plan Uitbreiding Lierop en is er ruimte voor vragen en opmerkingen aan alle aanwezige partijen.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, hopen we u dinsdag 5 september te begroeten.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Opmerkingen in de vergadering vragen om actie richting gemeente Someren.
25-08-2017

Op 14 juli heeft de Belangengroep een brief gestuurd naar de gemeente Someren. Aanleiding is een aantal opmerkingen gemaakt in de vergadering die vragen om een reactie. In de brief vraagt het bestuur van de Belangengroep aandacht voor diverse zaken:

De aanzienlijke overschrijdingen van de maximaal toegelaten snelheden op de Groenstraat, De Wertstraat, Laan en Boomen en de Heesvenstraat. Wij vragen in de brief om intensievere controles te (laten) uitvoeren die zijn gericht op het voorkomen van excessen. Met name het gebruik van de Heesvenstraat is, zeker gezien de aanwezigheid van een breed scala aan verkeersdeelnemers (niet alleen auto's, maar ook vrachtauto's, landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers maken gebruik van deze weg), ons uit oogpunt van verkeersveiligheid een doorn in het oog.
 

De hoeveelheid vrachtverkeer in de kern neemt toe ondanks het vrachtwagenverbod. Met name in de Van Dongenstraat waar de woningen nagenoeg direct aan de rijbaan zijn gesitueerd is, levert deze toename van vrachtverkeersbewegingen overlast op en wordt de leefbaarheid aangetast. Wij vragen het college toe te (laten) zien op de naleving van het vrachtwagenverbod.

Ten derde constateert de vergadering dat toeristen die Lierop bezoeken frequent gebruik maken van de parkeerplaats voor Henricushof. Als gevolg hiervan is voor bezoekers en hulpverleners/vrijwilligers die Henricushof bezoeken onvoldoende parkeerruimte. Het bestuur vraagt in de brief om te bevorderen dat de parkeerruimte bij Henricushof voor bewoners, hulpverleners en vrijwilligers beschikbaar blijft.

Download hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Dorpsgesprek
23-08-2017

Twee keer per jaar bezoekt het college een dorp of wijk in Someren om actuele onderwerpen te bespreken tijdens een dorps- of wijkgesprek. In juni is het college in Someren-Noord geweest en voor de tweede helft van dit jaar staat Lierop op het programma.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het dorpsgesprek plaatsvinden op dinsdag 10 oktober in de grote zaal van de Vurherd.eerd.

Tijdens de avond worden actuele items die spelen in het dorp besproken. De MT- en collegeleden dragen hiervoor onderwerpen aan. Maar ook vanuit Lierop mogen actuele onderwerpen aangedragen worden die als suggestie aan het college worden voorgelegd. Te zijner tijd zal via diverse kanalen de avond nader aangekondigd worden.

Heb jij een onderwerp waarvan je het belangrijk vindt dat het besproken wordt? Laat het ons weten via info@belangengroeplierop.nl . Let op: het mogen géén onderwerpen van persoonlijk belang zijn.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Groenbeleid en het beheerplan bomen buiten de kom.
06-06-2017

Waar komen groenstroken, bomen en struiken in Lierop? Hoe worden ze onderhouden? En hoe zit het met de beschermde bomen? Oftewel: hoe gaan we in de toekomst om met het openbaar groen binnen de bebouwde kom Het wordt allemaal geregeld in het groenbeleidplan en het beheerplan bomen buiten de kom.. Met als doel: ons dorp ook echt groen te houden. Hiervoor worden groenstructuren, dorpsranden, dorpsentrees en bijzondere plekken in kaart gebracht en plannen voor gemaakt. Voor Lierop staan er 4 projecten in de planning om uitgevoerd te worden waaronder in ieder geval de dorpsentree bij de Steemertseweg, en de Frank Doucettestraat.

 
 

Tijdens de Belangengroepvergadering van 2 maart werden de aanwezigen door de heer Pladdet, groenspecialist van de gemeente Someren, geïnformeerd over deze plannen en het beleid. Hoewel het groenbeleidplan vrij abstract is en zich weinig leent voor inbreng van burgers gaf de vergadering de heer Pladdet, wel een paar aandachtspunten mee. Zo wordt er kleur gemist in het openbaar groen. Waarom in Lierop geen narcissen in het voorjaar zoals in Someren-dorp?

Bij het uitvoeren van de plannen wordt met omwonenden wel overleg gevoerd en worden de positieve en negatieve punten besproken. Gezamenlijk wordt een idee geschetst en een planontwerp gemaakt. Dit is een lang en arbeidsintensief traject, maar goed voor het verkrijgen van draagvlak van inwoners in wiens leefomgeving het groen wordt ingericht.

Klik hier voor de presentatie.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Antwoord Gemeente Someren op vragen over de ontwikkeling van Fase III van de Gildewijk.
16-05-2017

Op 18 januari j.l. heeft De Belangengroep namens de Gildwijk een zienswijze ingediend over de ontwikkeling van Fase III. Op 20 maart heeft een afvaardiging van het bestuur samen met twee bewoners uit de wijk een voornamelijk informatief gesprek gehad met wethouder Leon van de Moosdijk en betrokken ambtenaar Yvan Vavier. In dit gesprek is ook de ingediende zienswijze betrokken. De stand van zaken betreffende de woningen is dat er · 37 woningen gerealiseerd zijn, 5 woningen in aanbouw en 9 woningen in ontwikkeling zijn.  8 Woningen zijn vergund via CPO. Er zijn nog 18 kavels vrij beschikbaar waarvan de gemeente erkent dat de kavels langs de Somerenseweg niet erg gewild zijn.

Redenen waarom fase III nu in ontwikkeling wordt gebracht is de vraag voor huurwoningen. Een al vergunde kavel op de daarvoor geschikte locatie is verplaatst naar fase III. Daarnaast  is fase III nodig voor een evenwichtige spreiding woningen statushouders. Een andere reden is dat Fase III al in actieve exploitatie zit en de druk van de provincie om de gestelde ambitie ook daadwerkelijk in gang te zetten is groot.

Verder is er gesproken over het versneld uitvoeren van de infrastructuur en de aanpak van de wateroverlast. Het moet nog blijken of hier gehoor aan wordt gegeven.

Tot slot hebben we een inzicht gekregen van het plan voor fase 3. Daar zijn nu 12 tweekappers en 13 vrijstaande woningen gepland. Er komt een flinke groenstrook tussen de Tamboer en het nieuwe deel. Aan de zuidzijde is een waterberging gepland met ook daar veel groen. 

Deze week hebben we de reactie op alle ingediende zienswijzen ontvangen die we op moment bestuderen. Op 17 mei wordt het voorstel behandeld in de commissie.

Download hier het zienswijzenverslag
Download hier het raadsvoorstel
Download hier de brief over de vervolgprocedure 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Vervolg nieuwe inrichting Steemertseweg en vrachtwagenparkeerplaats.
11-03-2017

De nieuwe invulling van de vrachtwagenparkeerplaats aan de A67 wordt samen met de herinrichting van de Steemersteweg uitgevoerd. De Belangengroep heeft hierover een gesprek gehad met de gemeente Someren.Tijdens het gesprek zijn de eerste globale ideeën besproken.

De herinrichting van de Steemertseweg betreft het deel van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg.

De ideeën betreft het verwijderen van het lage groen en deze te vervangen door bomen en een groene haag. De klinkervlakken stelt men voor, te vervangen door asfalt. De wegversmalling blijft gehandhaafd. Belangrijke aandachtspunten zijn het weggedeelte naast ’t Jagershuis waar fietsers en automobilisten bij elkaar komen en het wegvak onder het viaduct. Dit wegvak is te smal om fietsers en auto’s veilig elkaar te laten passeren. Het voorstel is om de fietsers achter elkaar te laten fietsen door een versmalling aan te brengen. Hierdoor wordt de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer iets breder. Tijdens de laatste openbare vergadering van de Belangengroep is hierop kritisch gereageerd. Mogelijk komen bij het voorstel voetgangers onder het viaduct in de knel. Ook vraagt men zich af of het nodig is de rijbaan breder te maken. Men stelt voor om in plaats van de afzonderlijke versmalling, de ruimte onder het viaduct in te richten als een natuurlijke versmalling.

Voor de herinrichting van de Steemertseweg en de vrachtwagenparkeerplaats moet de Gemeenteraad budget beschikbaar stellen. Hiervoor is op basis van bovenstaande ideeën en onze wensen voor de vrachtwagenparkeerplaats een post opgenomen in het Investeringsprogramma 2018. De Gemeenteraad beslist hierover in juni. De concrete uitwerking vindt plaats wanneer duidelijk is of en hoeveel geld er beschikbaar is. De Belangengroep wordt tijdig betrokken bij de uitvoeringsplannen.

Lieroppenaar Johan Otten heeft de Belangengroep laten weten dat precies op de plek van de vrachtwagenparkeerplaats rond 1990 sporen, waaronder scherfmateriaal, zijn gevonden van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Hij geeft aan dat dit het historische karakter van Lierop e.o. wellicht extra glans kan geven. Deze informatie wordt meegenomen bij de verdere planvorming van de vrachtwagenparkeerplaats.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Groen licht voor kermis in Lierop maar……
11-03-2017

Het ziet er naar uit dat de kermis in Lierop de komende drie jaar nagenoeg dezelfde attracties krijgt als de afgelopen jaren. Een belangrijke verandering is dat de kermis voortaan van vrijdag tot en met maandag plaatsvindt i.p.v. zaterdag tot en met dinsdag.

Exploitanten en gemeente vragen inspanningen vanuit de Lieropse gemeenschap om de verblijfsduur op de kermis te vergroten zodat de kermis rendabel blijft voor de kermisexploitanten. Een idee hiervoor is om van de start van de kermis op vrijdagavond een happening te maken. Naast de traditionele opening door de gilden en de fanfare wordt gedacht aan een terras op het kermisterrein, een loterij, kleurwedstrijd, ballonnenwedstrijd ect. Het bestuur van de Belangengroep gaat op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van een werkgroep om dit verder vorm te geven. De beide gilden en Fanfare St. Willibrordus zijn onlosmakelijk verbonden met de kermis en worden daarom uitgenodigd zitting te nemen in de werkgroep. Ook de organisatie van de fokpaardendag die traditioneel plaatsvindt op kermismaandag wordt op de hoogte gebracht. De Lieropse horeca wordt gevraagd mee te denken over een (non-alcoholisch) terras.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Gemeente Someren steunt plannen voor parkeerplaats A67
01-02-2017

Wij zijn blij met het besluit van het college van Someren ons initiatief tot herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg positief te benaderen. Ook het college ziet mogelijkheden om -naast het gebruik als vrachtwagenparkeerplaats- de locatie publieksvriendelijker in te richten met bijv. extra parkeerplaatsen, camperplaatsen en enkele toeristische voorzieningen. De Steemertseweg zit in de planning voor groot onderhoud. Naast onderhoud aan het weggedeelte, gaat de gemeente ook kijken naar een herinrichting van het groen. Het idee is om de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats mee te nemen in de totale planvorming aanpak Steemertseweg. Dan kan alles in één keer goed gedaan worden. Op uitnodiging van de gemeente gaan we meedenken over de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats.

Heb je ideeën die we mee kunnen nemen? Laat het ons weten op info@belangengroepelierop.nl of via de homepage van deze website.

Download hier de brief aan het college.  


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Steun aan de Gildewijk
30-01-2017

Op maandag 19 december 2016 was Belangengroep Lierop vertegenwoordigd op de informatieavond in de Vurherd georganiseerd door de gemeente Someren. Hoewel het onderwerp van de avond de huisvesting van statushouders in de Gildewijk was kwamen er die avond ook een aantal knelpunten in de wijk aan de orde. Omdat deze de hele wijk aangaan vraagt de Belangengroep via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Lierop fase III’ aandacht van de gemeenteraad voor deze knelpunten.  De kernpunten van de brief zijn:

· Start van ontwikkeling van de derde fase achten wij onverstandig gezien het feit dat in fase I en II nog zo’n 20 kavels niet vergeven zijn. De vele open plekken komen de uitstraling en leefbaarheid van de wijk niet ten goede. De vrees bestaat dat invulling van deze kavels moeilijker wordt wanneer fase III ontwikkeld wordt. Wij pleiten dan ook voor verkoop van 70 % van de nog te vergeven kavels in fase I en II voordat gestart wordt met fase III.

· Het groot aantal nog vrije kavels heeft tot gevolg dat de wijk nog niet woonrijp is gemaakt. Dit betekent dat de infrastructuur (wegen, verlichting, parkeergelegenheden ect. ) en groenvoorziening ontbreken. Wij vragen in de brief om duidelijkheid over de termijn waarop de wijk woonrijp gemaakt wordt, ongeachte de nog vacante kavels en ontwikkeling van fase III.

· De Gildewijk heeft een probleem met water. In natte perioden is de afwatering onvoldoende met als gevolg een speelweide en tuinen die blank staan. Wij pleiten dan ook voor goede en voldoende voorzieningen om het water af te voeren zoals waterbergingen en vragen de gronddelen waarop deze nu gepland staan, ook daadwerkelijk daarvoor te bestemmen.

De dorpscoöperatie ondersteunt onze zienswijze. 

 
Download hier de brief


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Geen nieuwjaarsreceptie meer in De Vurherd
22-12-2016

Op 3 november heeft de vergadering van de Belangengroep besloten geen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer te houden. Deze receptie is in 1981 in het leven geroepen om inwoners van Lierop en verenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het besluit van 3 november is ingegeven door de constatering dat de laatste jaren het draagvlak voor de receptie sterk is teruggelopen getuige de steeds kleinere groep bezoekers. Door de Belangengroep zijn pogingen ondernomen om mensen weer enthousiast te maken. Vorig jaar zijn hiertoe onder meer persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Helaas is vastgesteld dat dit geen resultaat heeft gehad.

De verkiezing van de Lieropse mens die gebruikelijk plaatsvindt tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt verschoven naar een later tijdstip volgend jaar, bij een andere gelegenheid. Het dagelijks bestuur van De Belangengroep is hierover in overleg met de organisatoren van de verkiezing.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Toekomst Lieropse kermis onzeker?
05-11-2016

De toekomst van de Lieropse kermis in zijn huidige vorm staat onder druk. Door teruglopende bezoekersaantallen, vinden exploitanten een kleine kermis niet rendabel. Het resultaat is minder inschrijvingen van exploitanten of inschrijvingen met oudere attracties waardoor de bezoekersaantallen nog verder teruglopen. Zo dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan. De gemeente Someren wil dit doorbreken.

De verpachting van een kermis gebeurt telkens voor een periode van 3 jaar die eind dit jaar afloopt. Het college van burgemeester en wethouders moet een besluit nemen over de toekomst van de kermissen in de kerkdorpen. Het college heeft informatie gehaald bij de verschillende dorpsraden. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten tot het houden van een “raad vraagt raad”-bijeenkomst. In navolging hierop heeft het college de Belangengroep gevraagd om mening van de inwoners van Lierop te peilen. Daarnaast is het college van plan om in elk kerkdorp een werkgroep in te stellen die gaat bekijken hoe de kermis in de toekomst behouden kan blijven en ingevuld wordt.

 U kunt uw mening hierover kenbaar maken door te reageren op dit bericht of via de stelling op de homepage van deze website. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwe overkapping Henricushof
07-10-2016

Met dank aan Lieroppenaar Leon Verstappen staan scootmobielen en fietsen niet langer meer in de weg voor de ingang van wooncomplex Henricushof in Lierop, maar staan ze veilig en droog onder de overkapping die Verstapppen’s werkgever Roval/ Reynaers gratis plaatste aan de zijgevel van het gebouw.

In navolging van het succes van de twee voorgaande edities,organiseerde het Helmondse bedrijf onder het motto Together for Better samen met Reynaers Aluminium dit jaar wederom een MVO-dag. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Vanuit Lierop werd het project begeleid door leden van KBO Lierop. Deze vereniging draagt ook zorg voor het schoonhouden van de overkapping. De Belangengroep wordt eigenaar. Woningbouwvereniging woCom geeft als eigenaar van het pand toestemming voor het plaatsen van de overkapping.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Parkeerplaats A67 doorn in het oog van Lierop
16-09-2016

ln de vergadering van 1 september is de situatie rondom de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg bij de A67 besproken. Deze is in erbarmelijke staat. Nauwelijks verhard, nauwelijks verlicht en deels aan het zicht onttrokken dus zonder sociale controle en zonder aanzien. Daarnaast leert de ervaring dat de parkeerplaats niet of nauwelijks wordt gebruikt. Slechts zelden staat er een vrachtwagen geparkeerd en meer dan 2 vrachtwagens tegelijk komt niet voor.

Dit is in schril contrast met de parkeerdruk midden in de kern van Lierop. Vooral op mooie dagen vinden veel toeristen en dagjesmensen zowel 's zomers als 's winters de weg naar Lierop als uitvalsbasis voor wandelingen en fietsen. Wij zijn trots op ons dorp en juichen het toerisme dan ook toe uit oogpunt van levendigheid en economische impuls voor bijvoorbeeld de horeca in Lierop.

Echter, al de geparkeerde auto's vullen de kleine parkeergelegenheid aan de Somerenseweg, het kerkplein en de uitlopers daarvan (de Florastraat/Kerkepad, de Offermansstraat en de Van Dongenstraat).

De Belangengroep heeft daarom een brief geschreven aan wethouder van de Moosdijk met de vraag de vrachtwagenparkeerplaats opnieuw in te richten

(netjes bestraat, voorzien van vakken, bebording en voldoende verlichting) en wel op zo’n uitnodigende manier dat niet alleen de sporadische vrachtwagen aldaar kan parkeren, maar met name toeristen en dagjesmensen die Lierop aan doen, er gebruik van kunnen én zullen maken.

De Belangengroep denkt daarbij ook aan het plaatsen van een infobord met toeristische informatie (VW), wandel- en fietsroutes, een E-laadpunt voor elektrische en hybride auto's, een paar bankjes, picknicktafels en natuurlijk afvalbakken. En een goeie verwijzing naar de parkeerplaats.

We wachten met spanning de reactie van de wethouder af.

 
Download hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Bloembakken in de van Dongenstraat
15-06-2016

U hebt het vast al gezien: de lantaarnpalen in de van Dongenstraat kleuren bont. Door de late levering van de bakken zijn de bloemen nog wat klein maar met dit groeizame weer zullen ze snel de bakken bedekken.Met dank aan de gemeente Someren voor de financiering van dit project, Harrie en Susan Gubbels voor het vullen van de bakken, Peter van de Zanden en zijn ‘hulpmannen’ voor de montage, Bakkerij van Mill en het kerkbestuur voor het water en de opslag van materialen. Ook danken we de werkgroep in Someren Eind voor hun advies en ondersteuning. De komende maanden gaat Peter de planten van water en voeding voorzien. In de herfst worden de bakken opnieuw gevuld met winterharde planten.  

 Waar een klein dorp groot in is? In samen het dorp weer een stukje mooier maken!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Bloembakken komen wat later
29-05-2016
Vanwege problemen met de levering van de bloembakken lukt het niet ze eind mei aan de lantaarnpalen te hebben. We hopen dat ze alsnog volgende week aankomen waarna we ze zo snel kunnen vullen en ophangen. Zodat we er nog een lange zomer van kunnen genieten.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
De van Dongenstraat kleurt deze zomer bont en groen
04-05-2016
Bij de herinrichting van de van Dongenstraat zijn de toen aanwezige bomen verwijderd om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Omdat terugplaatsen van bomen op een geschiktere locatie of een andere groenvoorziening niet mogelijk was heeft de Belangengroep naar een voorbeeld in Someren Eind het initiatief genomen om bloembakken aan de lantaarnpalen te realiseren. In samenwerking met de werkgroep in Someren Eind, KBO Lierop, het kerkbestuur en bakkerij van Mill ziet het er naar uit dat de bloembakken er daadwerkelijk eind mei hangen. Peter van de Zanden heeft de uitvoering en de coördinatie van de verzorging van de planten op zich genomen. Waarvoor onze dank!  
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Belangengroep Lierop draagt €1000,- bij aan schildering viaduct
04-05-2016
Op 28 mei wordt het viaduct dat de toegangspoort tot Lierop is door de Lieropse mensen voorzien van een schildering onder leiding van de enthousiaste werkgroep Tunnel Lierop. Het ontwerp wat een levensboom symboliseert is gemaakt door de Somerense Elfri van der Weerden. Gezien het Community Art karakter van de uitvoering met als resultaat een verfraaiing van de dorpsentree heeft de Belangengroep besloten het project te ondersteunen met een financiële bijdrage van € 1000,-.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Belangengroep:

Stichting Belangengroep Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@belangengroeplierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Belangengroep Lierop 2016 • Website laten maken