Verslag laatste vergadering


Notulen Belangengroepvergadering donderdag 6 december 2018


 


Aanwezig: Martien Kusters, Ferd Raaijmakers, Frans van de Kerkhof, Patrick Engelen, Bart de Groot, Ton van Schalen, Maria van der Zanden, Gabiël de Groot, Ellen Heijblom, Marianne Welten, Toon van de Ven, Frans van Vroonhoven, Will Meijers, Jacques van de Broek, Frans Sijbers, Toon van de Hurk, Daan Vlemmix, Wim Steenbakkers, Gerrit Sanders, Jan van Doorn, Toon van Doorn, Anita Hurkmans.


 


1.Opening en welkom: Annette opent de vergadering met een stukje uit ’t Contact over de gemeentelijke begroting van 2019. Hierin komt aan bod dat er een voetpad gerealiseerd gaat worden langs de Heesvenstraat, er een verkeersonderzoek in Lierop komt, MAC Lierop 4 keer per jaar een wedstrijd mag organiseren en dat de gemeente dit ook bestemmingsplanmatig in orde maakt. Uit een commissievergadering vernemen we dat er een fietsvoorziening op Lungendonk komt.


 


2.Ingekomen stukken en vaststellen agenda: -Mail ontvangen van Swinkels Events, het bedrijf dat afgelopen jaar de kermissen in de gemeente Someren georganiseerd heeft en dit de komende jaren ook zal blijven doen. Dit bedrijf wil om tafel om de editie 2019 te bespreken. Editie kermis 2018 is geëvalueerd en hieruit zijn voor Lierop de volgende 3 punten gekomen:


1)Kinderloterij is als zeer positief ervaren.


2)Is de horeca gelegen aan het kermisterrein bereid om dagelijks tot 18.00 uur te openen? Dit met als doel de mensen langer op de kermis te houden. (terras/zitgelegenheid)


3)Horeca betrekken bij promotieactiviteiten.


Naar aanleiding hiervan geeft Gabiel de Groot aan dat zij geen terrasfunctie op het kerkplein kunnen realiseren en dat het pannenkoekenhuis de aangewezen partij hiervoor zou zijn. Het DB zegt toe het pannenkoekenhuis hiervoor te benaderen en de kermisbijeenkomst in januari te bezoeken.


 


-Uitnodiging ontvangen voor het afscheid van Ferd en Mieke Raaijmakers.


 


Wijziging in de agenda; punt 8 mededelingen AVG wordt naar voren gehaald omdat we de nieuwe werkwijze dan direct toe kunnen passen. Frans Sijbers heeft voor ons uitgezocht en op papier gezet hoe we de AVG heel praktisch toe kunnen passen. De aanwezigheidslijst voor de vergadering heeft voortaan 2 zijden; bij tekenen op zijde 1 ga je akkoord met vermelding van naam in notulen en publicatie daarvan op de website.


Bij tekenen op zijde 2 geef je aan dat je naam niet vermeld wordt in de notulen. De secretaris zal je naam wel opnemen in zijn/haar aantekeningen. Met dank aan Frans voor deze praktische oplossing.


 


3.Notulen vorige vergadering: punt 5 -Opvolging René van Gastel; er is een profielschets opgesteld waaraan de nieuwe voorzitter zou moeten voldoen. Er zijn zowel op de vacature van voorzitter beheersgroep als secretaris belangengroep geen kandidaten gekomen. Het DB zal na vaststellen van de profielschets een oproep op de site van de Belangengroep en op slaponline plaatsen en waar mogelijk zelf ook mensen benaderen. Ook vanuit de vergadering wordt de oproep gedaan naar de zoektocht naar mogelijke kandidaten.


-Stand van zaken Henricushof; het overleg met WoCom en de dorpscoöperatie verloopt erg moeizaam wat maakt dat er weinig schot in de zaak zit. Er zou een ruimtelijk onderzoek komen maar dit heeft tot op heden niet plaats gevonden. WoCom heeft nu 14 dagen tijd gekregen om aan te geven of ze alsnog open staan om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Zowel Savant als de dorpscoöperatie heeft aangegeven niet garant te kunnen staan voor de huur bij leegstand. Zolang er onduidelijkheid is over de plannen blijven de plannen voor een facelift van de entree, recreatiezaal en toiletgroep in de ijskast. Ook het DB van de belangengroep gaat opnieuw contact opnemen met WoCom.


7-Martien Kusters geeft aan dat er voor volgende week een kennismakingsafspraak gepland staat met 2 studenten voor het onderzoek naar fijnstof.


-Frans van Vroonhoven geeft aan dat nu de verbreding van de A67 niet doorgaat er actie gezet kan worden op het plan geluidscherm.


 


4.Stand van zaken woningbouw/uitbreiding Lierop: Toon van de Ven licht e.e.a. toe als voorzitter van de werkgroep wonen. (zie de bijlage voor presentaties betreft dit onderwerp)


Conclusie is dat er langs de Somerenseweg nu gebouwd gaat worden maar dat het aantal woningen beschikbaar voor CPO bouwen te weinig is en het bovendien ook onduidelijk is om hoeveel woningen het nu gaat.


Voor het einde van het jaar worden de nieuwe huurwoningen verloot. Dit loopt via Wooniezie en WoCom.


Gebiedsvisie Lierop, welke is opgesteld door WoCom, is gereed en zal eind van het jaar huis aan huis verspreid worden. Deelnemers aan de totstandkoming van de visie geven aan dat er met hun inbreng nauwelijks iets gedaan is en het vooral het verhaal van WoCom zélf is geworden.


 


5.Chemiebuizen traject:


Plannen voor een extra buisleidingentracé op aandringen van Chemelot (DSM) in Limburg hebben tot gevolgd dat deze door onze regio loopt. Voor Someren: langs de kern van Someren Heide, het buitengebied van Lierop. Maar ook door Brandevoort.  De samenwerkende gemeenten hebben een brief aan het ministerie BZK opgesteld waarin zij op inhoudelijke gronden bezwaar maken. De brief is nu nog vertrouwelijk dus over de inhoud is verder niets bekend. Mark heeft 2 WOB verzoeken gedaan; één bij de gemeente Someren en één bij het ministerie BZK. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken wat de motivatie is om nu voor dit tracé te kiezen


Het ministerie is bereid om een voorlichtingsavond te verzorgen. Ons voorstel is om deze Someren-breed te organiseren. Het initiatief hiervoor ligt nu bij de gemeente. Het DB heeft ook contact met de bewonersgroep buizen Brandevoort. Zij hebben een heldere website met veel informatie:  www.buizenbrandevoort.nl/


 


Uit de vergadering komt naar voren dat betrokken bewoners zich vooral zorgen maken over bedrijfsstagnatie en waardevermindering van hun onroerend goed. De vergadering stelt verder dat vervoer onder de grond op zich beter is dan over de weg of het spoor maar men wil wel de veiligheidsrisico’s kennen van de buizen onder de grond. Ook vraagt men zich af of er al tracés klaar/in werking zijn en wat de ervaringen daar zijn.


Acties vanuit het DB; Bij de gemeente aandringen op een informatieavond, het WOB verzoek verder afhandelen en ontwikkelingen melden op de website


 


6.Zonneparken in Lierop: Zie de bijlage voor de inspraaktekst die ingebracht is tijdens de commissievergadering van november. Annette had het gevoel weinig opgeschoten te zijn met deze actie. Wim Steenbakkers heeft die avond ingesproken namens het IVN. Zijn tekst over kwetsbare gebieden leek meer effect te hebben. Het bericht over het aankopen van grond voor 13 hectare zonnepanelen in de lus bij Lungendonk leek nieuw voor de commissie. De projectleider sprak over nog wel meer dan 13 hectare en dit is wel bezwaarlijk. De gemeenteraad heeft besloten dat er de komende 4 jaar maximaal 50 hectare aan zonneparken komt. Vanuit de vergadering komt het signaal dat het belangrijk is dat de zonneparken gespreid worden over de gemeente Someren. Volgens raadslid Bart de Groot is er nog niets toegekend en gaan innovatieve ideeën voor. Te denken aan dubbel gebruik bijv. zonnepark in combinatie met waterberging. Bestemmingsplannen hoeven voor zonneparken niet aangepast te worden omdat de zonneparken van tijdelijke aard zijn en zodoende met een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan kunnen worden vergund.


 


7.Onderzoek doorgaand verkeer: De gemeente Someren wil opnieuw een onderzoek laten doen naar het doorgaand verkeer in Lierop. Wim Steenbakkers is gevraagd deel te nemen in de projectgroep. Met name de betrokkenheid van de Belangengroep bij het onderzoek, en dan specifiek de zitting in het projectteam, is onderwerp van discussie. Ook Wim heeft na het lezen van het conceptvoorstel voor het plan van aanpak zijn twijfels. Daarnaast vindt men de opdracht van het onderzoek niet helder en roept het conceptvoorstel vragen op. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente. Men is daarom van mening dat, zeker gezien de minder goede ervaring van eerdere besluitvorming over dit onderwerp waarin De Belangengroep een adviserende rol speelde (en haar verantwoordelijkheid nam!), men deze rol niet opnieuw wil. Annette en Wim plannen opnieuw een afspraak met wethouder Swinkels om zaken duidelijk te krijgen. Mocht die duidelijkheid er niet of niet voldoende komen, bedankt Wim voor de eer en zal de Belangengroep niet in de projectgroep maar in de klankbordgroep zitting nemen. De vergadering pleit vooral voor praktische oplossingen i.p.v. veel geld uit te geven aan een onderzoek. En als er wel een onderzoek komt moet het vooraf duidelijk zijn wat er gebeurt met de conclusie hiervan. Aanmeldingen voor de klankbordgroep van Ellen Heijblom, Ton van Schalen, Frans van Vroonhoven en Gabiël de Groot.


8.Mededelingen: Verplaatst naar agenda punt 2.


9.Rondvraag: -Wim Steenbakkers: De herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg is uitgesteld i.v.m. onderhandelingen met een grondeigenaar. Als deze persoon grond wil verkopen aan de gemeente is er wat extra ruimte voor de parkeerplaats. Ook de plannen voor de kruising Steemertseweg/Hogeweg/Laan ten Boomen/van Dongenstraat zijn stilgelegd in afwachting van het onderzoek doorgaand verkeer door Lierop.


-Frits Hurkmans geeft aan benaderd te zijn door Brabant Water voor het saneren van waterleidingen op datzelfde punt. Hij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen.


-Toon van de Ven: Is door het DB doorverwezen naar de Vereniging voor kleine kernen. De uitnodiging was, in deze, niet interessant voor de werkgroep wonen. Mocht er in de toekomst wel een interessant onderwerp bij zijn worden ze graag op de hoogte gehouden.


-Marianne Welten: Vraagt of de belangengroep benaderd is door de gemeente over omgevingsvisie? Het antwoord hierop is nee. Omgevingsvisie is de integrale visie, waarin de mening van de bewoners wordt meegenomen en ook wordt omgezet in een integraal plan. Marianne stuurt informatie door aan het DB.


 


Volgende vergadering 7 maart 2019 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.


Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Belangengroep:

Stichting Belangengroep Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@belangengroeplierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Belangengroep Lierop 2016 • Website laten maken